Home

Maag- en slokdarmkanker

Per jaar krijgen in Nederland ongeveer 2400 mensen de diagnose slokdarmkanker en ongeveer 1900 mensen de diagnose maagkanker. De behandeling van deze zogenoemde ‘bovenste tractus digestivus-tumoren’ wordt in een beperkt aantal ziekenhuizen, waaronder het LUMC, uitgevoerd.

Tumor Werk Groep (TWG)   

Binnen het LUMC Oncologie Centrum organiseren we de kankerzorg in Tumor Werk Groepen (TWG). Deze behandelteams zijn multidisciplinair en bestaan uit verschillende specialisten. Zij zijn afkomstig van diverse afdelingen die expert zijn in behandeling en zorg rondom bepaalde vormen van kanker. De samenstelling van de behandelteams hangt af van de soort kanker. Hierdoor is de deskundigheid van de teams zeer groot. Patiënten kunnen rekenen op goed georganiseerde oncologische zorg binnen één organisatie die voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Bovendien verricht elke TWG klinisch en translationeel onderzoek naar de specifieke tumorsoort. Door deelname aan klinische studies komen nieuwe ontwikkelingen beschikbaar voor patiënten.

 

Waarom patiënten bij ons in goede handen zijn

Binnen het LUMC werken specialisten van verschillende afdelingen samen om tot een goed onderbouwde diagnose en een optimaal behandelplan te komen. We bespreken onze patiënten uitgebreid in een wekelijks multidisciplinair overleg, waarbij artsen van alle betrokken afdelingen aanwezig zijn. Op deze manier hebben wij altijd een goed beeld van de patiënt. Zo kunnen we uitstekend inspelen op de medische en persoonlijke situatie van de patiënten.

 

Expertise

Doordat de behandeling van bovenste tractus digestivus-tumoren in het LUMC regelmatig wordt uitgevoerd, hebben wij veel expertise. Per jaar opereren wij ongeveer zestig slokdarmkankerpatiënten en veertig maagkankerpatiënten Ons zeer ervaren team is daarom erg bedreven in het voorkomen van complicaties. Ons ziekenhuis heeft een regiofunctie voor de behandeling van patiënten met een tumor van de bovenste tractus digestivus. 

Wekelijks is er een regionaal multidisciplinair overleg waar op basis van diagnostiek, expertise, de nieuwste richtlijnen en resultaten van onderzoek een passend individueel behandelplan wordt opgesteld. Aansluitend worden op het multidisciplinaire spreekuur de diagnose en behandelmogelijkheden besproken, passend bij het stadium van de ziekte en de conditie en wensen van de zorgvrager.

 

Onderzoek

Zowel in binnen- als buitenland wordt veel onderzoek gedaan binnen het ziektebeeld Maag en Slokdarmkanker. Als universitair medisch centrum neemt het LUMC aan meerdere wetenschappelijke onderzoeken deel. Een van onze sterke punten is het vertalen van onderzoeksresultaten naar de behandeling van patiënten. 

 

Biobank

In de LUMC Biobank Slokdarm/Maag Tumoren worden lichaamsmaterialen (bloed, weefsel, biopten) en gecodeerde medische gegevens verzameld voor wetenschappelijk onderzoek.

 

POCOP studie

Het POCOP-project (Prospective Observational Cohort Study of Oesophageal-gastric cancer Patients) biedt een infrastructuur voor het verzamelen van klinische gegevens en patiëntgerapporteerde uitkomsten, gericht op slokdarm- en maagkanker. Het doel van POCOP is het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek om de prognose en levenskwaliteit van patiënten te verbeteren.

 

CRITICS II

Deze studie onderzoekt of uitgebreide aanvullende behandeling vóór de operatie goed verdragen wordt. Patiënten met niet-uitgezaaide maagkanker worden volgens de richtlijnen zowel voor als na de operatie behandeld met chemotherapie, al dan niet gecombineerd met bestraling. Ongeveer 50% van de patiënten blijkt echter niet in staat om de behandeling na de operatie te ondergaan. Onderzocht wordt of uitbreiding van de behandeling voorafgaande aan de operatie zonder een behandeling na de operatie, goed wordt verdragen en effectief is. In dit onderzoek worden 3 verschillende uitgebreide voorbehandelingen onderzocht.

 

PERISCOPE-2 studie

De PERISCOPE-2 studie is een multi-centrum studie naar een nieuwe behandeling voor patiënten met naar het buikvlies uitgezaaide maagkanker. In de PERISCOPE-2 studie (fase III-onderzoek) wordt gekeken of een nieuwe operatieve behandeling overlevingswinst biedt ten opzichte van de standaard palliatieve chemotherapie.

 

DUCA

DUCA staat voor de Dutch Upper GI Cancer Audit. In deze audit worden de resultaten van de chirurgische behandeling van slokdarm- en maagkanker in Nederland geregistreerd. Doel van de registratie is het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van zorg en het in gang zetten van verbetertrajecten.

 

DUCG

De multidisciplinaire Dutch Upper GI Cancer Group (DUCG) heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van zorg voor patiënten met een maag- of slokdarmtumor door klinisch en translationeel wetenschappelijk onderzoek te stimuleren, een platform te bieden voor onderlinge samenwerking en de multidisciplinariteit van patiëntenregistraties te faciliteren.

 

LyRICX-studie

De LyRICX-studie is onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met uitgezaaide, of niet te opereren slokdarm- of maagkanker. Onderzocht wordt welke combinatie van chemotherapie het beste effect heeft op de ziekte.

 

PSMA studie

Uit ervaring blijkt dat met de huidige beeldvormende technieken (zoals bijvoorbeeld MRI, CT, 18F-FDG-PET/CT en endoscopie) het soms lastig is om de ziekte uitbreiding optimaal in beeld te krijgen. Voornamelijk het vroegtijdig detecteren van kleine uitgezaaide kankercellen is lastig bij patiënten met maagkanker. 18F-DCFPyL is een radioactief gemerkte stof, die de vorming van nieuwe bloedvaten in kankerweefsel kan aantonen. Door middel van een PET-scan (Positron Emissie Tomografie) kunnen we deze radioactief gemerkte stof detecteren. Deze radioactief gemerkte stof wordt voorafgaand aan de scan door een infuus in het lichaam gebracht. De radioactief gemerkte stof bindt aan nieuw gevormde bloedvaten in kankerweefsel. Het doel van deze studie is om te onderzoeken of door middel van 18F-DCFPyL PET/CT, de vorming van nieuwe bloedvaten in kankerweefsel en dus de tumor, aangetoond kan worden.

 

SANO studie

Bij 30% van de patiënten met slokdarmkanker is voorbehandeling met chemoradiotherapie zó effectief dat er bij de (daaropvolgende) operatie geen tumor meer in de slokdarm aantoonbaar is. Daarom rijst de vraag of een operatie in deze groep met goede respons nog wel zinvol is, zeker gezien de zwaarte en uitgebreidheid van een slokdarmoperatie. 

In de SANO trial (Surgery As Needed for Oesophageal cancer) wordt onderzocht of een slokdarmoperatie bij patiënten met een klinisch complete respons na het einde van de chemoradiotherapie achterwege kan worden gelaten.

 

MATCH studie

In de MATCH-studie zoeken we uit hoe we vermoeidheid, somberheid en angst voor terugkeer van kanker beter kunnen behandelen vanuit de psychologie. Wij onderzoeken dit bij mensen die de behandeling voor kanker hebben afgerond.

 

Zorg voor ouderen

Ook oudere slokdarmkankerpatiënten zijn bij ons in goede handen. Ons team is extra alert op complicaties die juist bij deze groep kunnen voorkomen, zoals verwardheid of een delier. Onze zorg begint al voor de behandeling. Oudere patiënten krijgen een extra screening zodat we goed weten wat zij wel en niet aankunnen. Zo kunnen wij ook ouderen optimaal behandelen.

 

Contact

Voor contact met deze TWG kunt u e-mailen naar slikpoli@lumc.nl

 

Meer informatie

Oncologische ziektes en aandoeningen: maagkanker

Oncologische ziektes en aandoeningen: slokdarmkanker